Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Installatiebedrijf Smeijer (hierna: Smeijer), gevestigd te Dieren aan de Rinaldostraat 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09132572.

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij nemen uw privacy dan ook serieus en zien het als onze verantwoordelijkheid om deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en accuratesse te behandelen, beveiligen en beschermen. In dit privacy statement leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Installatiebedrijf Smeijer gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Smeijer?

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens als:
• u onze website bezoekt en daar gegevens achterlaat;
• u met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt;
• u bij ons een offerte aanvraagt voor een product of dienst;
• wij met u een overeenkomst aangaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u een offerte aanvraagt, een product wenst aan te schaffen of gebruik wilt maken van onze diensten, vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:
• geslacht;
• voor- en achternaam;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• bankgegevens (IBAN en tenaamstelling).

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Smeijer of die van een derde partij.

2. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Uw persoonsgegevens zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Om een offerte aan u uit te kunnen brengen;
Om onze diensten uit te kunnen voeren en/of goederen bij u af te leveren;
Om de goederen en diensten aan u te kunnen factureren en uw betaling af te handelen;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Wij verwerken ook persoonsgegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Grondslagen
Wij verwerken de door u aangeleverde gegevens op basis van de volgende rechtsgronden.
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel waarbij u partij kunt worden;
Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan Smeijer in verband met de diensten van Smeijer, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Smeijer verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smeijer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ten slotte kan Smeijer uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

3. Hoelang bewaart Smeijer persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is ……………… jaar na beëindiging van onze dienstverlening of na de laatste verwerking van de persoonsgegevens, tenzij Smeijer verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren. In dat geval hanteert Smeijer de wettelijke bewaartermijnen van doorgaans 7 tot 10 jaar.

4. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Smeijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie over hoe Smeijer deze beveiliging inricht, kunt u contact met ons opnemen via info@smeijer.nl.

5. Welke rechten heeft u?

Indien u de gegevens wilt inzien die wij over u hebben vastgelegd, kunt u ons een verzoek tot inzage versturen via info@smeijer.nl. Wij zullen binnen één maand op uw inzageverzoek reageren. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe bij ons doen via voornoemd e-mailadres. U kunt ons verder verzoeken uw gegevens te wijzigen, verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wij zullen steeds binnen één maand reageren op uw verzoek. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen wij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kunt u tevens aan ons versturen via voornoemd e-mailadres. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) via:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

7. Vragen en feedback

Smeijer controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@smeijer.nl of een brief sturen een naar Installatiebedrijf Smeijer
Rinaldostraat 1
6953 CP Dieren